KENNETHS BYGG AB´s kvalitetspolicy bygger på vetskapen, att okomplicerade, väl genomtänkta samarbetsformer och rutiner, mellan såväl externa som interna kunder är det bästa sättet att tillskapa och vidmakthålla rätt kvalitet i en verksamhet.
Det är därför KENNETHS BYGG AB´s kvalitetspolicy att genom lyhördhet för våra kunders förväntningar skapa förutsättningar för ett samarbete, som bygger på förtroende och respekt för varandras kunnande och åsikter.

Detta innebär att KENNETHS BYGG AB skall sträva efter att:

 1. I våra anbud erbjuda rätt kvalitet, så att kostnaden för produktionen över hela dess livslängd, blir så låg som möjligt för kunden.
 2. Stödja, rådge och informera, såväl beställare som underentreprenörer och leverantörer, för att säkerställa slutproduktens kvalitet.
 3. Driva våra arbetsplatser med god ordning och säkerställd arbetsmiljö.
 4. Hålla utlovade färdigställandetider.
 5. Överlämna en slutprodukt som är komplett och felfri.
 6. Göra varje beställare och projekt till en referens.


MILJÖPROGRAM

Orientering
Kenneths Bygg AB arbetar för närvarande med ett företagsanpassat kvalitetssystem med en kvalitetspolicy enligt S1.2.
Denna policy i kvalitetsarbetet har en stark miljöinriktning och påverkar det fortsatta arbetet i företaget. Miljöarbetet i dagsläget av övergripande natur, består i nulägesanalys av företagsrutiner samt en omvärldsanalys av vilka metoder som är framkomliga.

Fastställda rutiner.
För närvarande arbetar Kenneths Bygg AB efter följande fastställda rutiner:

 1. Avfall källsorteras efter de förutsättningar som står till buds på arbetsplatserna.
 2. Entreprenadåtaganden där Kenneths Bygg AB svarar för avfallshantering sker källsortering enligt de kriterier som erbjuds av deponi/ mottagningsföretag. Omfattning på källsortering fastställs individuellt för varje projekt, i bedömningsgrunderna ingår miljöbelastningen, som följer av ökat transportbehov med ökad grad av sortering. Styrande instrument i denna bedömning är mottagningsföretagens taxekonstruktion.
 3. Material/ produkter väljs enligt substitutionsprincipen för att minska mängden miljöförstörande ämnen. Principen används utifrån föreskrivet/ träffade avtal om/ materialval och ekonomiska konsekvenser vid alternativa val. Vidare påverkar faktorer som produkternas påverkan på omgivningsmiljö, resurshushållning samt emissioner till vistelsemiljö.
 4. Inköp sker i första hand genom lokala återförsäljare.
 5. Drift och underhållsinstruktioner (underlag för) upprättas i den mån som avtalats. Skapar goda förutsättningar för framtida underhållsarbeten.
 6. Gällande lagar och normer skall uppfyllas.

 

ARBETSMILJÖPOLICY
Inom företaget har vi en verksamhet som kan innehålla arbetsmiljörisker. Självklart skall företaget och de anställda följa de lagar, föreskrifter och normer som samhället ställer på verksamheten. Vi är också medvetna om att vi måste bevaka arbetsmiljön, så att inga nya risker uppstår och att arbetsmiljön är mer än bara frånvaro av risker. Att trivas med och utvecklas i sitt arbete och att arbeta på säkra arbetsplatser är viktigt för oss, då det skapar trygghet i det dagliga arbetet. En öppen attityd och diskussioner med samtliga anställda är viktigt för oss, för att ge de anställda möjlighet att utvecklas i arbetet.
I det dagliga arbetet ska varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Det ankommer på var och en, inte bara att följa regler, instruktioner och rutiner, utan också, att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö och mot omgivningsmiljön.
Inför t ex beslut om nyinvesteringar eller förändringar i verksamheten, ska arbetsmiljöfrågorna diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna bedömas i samverkan med de anställda.
Åtgärder ska därefter vidtas, för att, så långt som möjligt förebygga negativa effekter och minimera risker.